STATUT 

FUNDACJI JOANNY BRODZIK „Opiekun Serca” 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja Joanny Brodzik „Opiekun serca”, zwana w dalszej części Fundacją, ustanowiona przez Joanna Honoratę Brodzik aktem notarialnym przed notariuszem Adrianną Miśkiewicz  w kancelarii notarialnej w Zielonej Górze przy ul. Plac Pocztowy 15,  za  repetytorium  A  Numer: 5624/2015,
z dnia dwudziestego czwartego sierpnia dwa tysiące piętnastego (24.08.2015) roku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Zielona Góra.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.

§ 3

Organem nadzorującym Fundację, ze względu na cel główny, jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 4

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej
 2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniami nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

 1. Fundacja może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa.
 2. Fundacja może być członkiem krajowych lub zagranicznych związków stowarzyszeń,  a także nie zarejestrowanych porozumień i koalicji.

§ 6

 1. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego  przez Zarząd Fundacji.

§ 7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

Celem zasadniczym Fundacji jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności:

 1. Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
 2. Promocja działań na rzecz integracji oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych a także osób pozostających bez pracy;
 3. Działania na rzecz wyrównania szans kobiet i mężczyzn;
 4. Popieranie i promocja różnych inicjatyw pozarządowych na rzecz społeczności lokalnych i rozwoju samorządu terytorialnego;
 5. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli;
 6. Pomoc w uzyskaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej i przedsiębiorstw społecznych;
 7. Wspieranie inicjatyw oraz rozwiązań służących ułatwieniu dostępu do rynku pracy osobom niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym;
 8. Rozwijanie i umacnianie działań nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
 9. Wsparcie mobilności i elastyczności zawodowej na rynku pracy osób bezrobotnych w tym w szczególności osób niepełnosprawnych;
 10. Działanie na rzecz integracji europejskiej;
 11. Rozwijanie kontaktów kulturalnych, artystycznych oraz współpracy między społeczeństwami różnych krajów, kultur;
 12. Działalność charytatywna;
 13. Prowadzenie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych z zakresu działań społecznych;
 14. Pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na udzielanie wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia;
 15. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo inne organizacje pozarządowe. W zakresie określonym  w pkt. 1 – 20;
 16. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób;
 17. Ochrona i promocja zdrowia;
 18. Organizowanie i wspieranie edukacji w zakresie ekonomii społecznej, w tym edukacja osób dorosłych;
 19. Inicjowanie i wspieranie rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej;
 20. Wspieranie inicjatyw i rozwiązań służących rozwojowi przedsiębiorczości społecznej  oraz samo zatrudnienia;
 21. Działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy sektorami biznesu, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i podmiotami sektora ekonomii społecznej

§ 9

 1. Fundacja realizuje cele statutowe inicjując i wspierając (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo):

a) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia,
b) Inicjowanie działań mających na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli,
c) programy i przedsięwzięcia ukierunkowane na wzmocnienie lub nabycie kompetencji opieki nad osobami niepełnosprawnymi,
d) programy i przedsięwzięcia ukierunkowane na finansowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz wsparcie usług asystenckich,
e) programy i przedsięwzięcia realizowane przez organizacje pozarządowe i jednostki ekonomii społecznej na rzecz grup marginalizowanych i wykluczonych społecznie, osób niepełnosprawnych.
f) programy współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju opieki nad osobami niepełnosprawnymi, usługami asystenckimi oraz ekonomii społecznej,  i wymiany informacji służące zbliżeniu narodów oraz państw Europy i innych kontynentów,
g) programy szkolenia specjalistów różnych dziedzin dla powstających i rozwijających się podmiotów, ukierunkowanych na pomoc społeczną,
h) programy badawcze mające dostarczyć wiedzy na temat zjawisk społecznych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działań zamierzających do aktywizacji osób niepełnosprawnych  i ekonomii społecznej,
i) programy informacyjne, służące krzewieniu w różnych kręgach społecznych wiedzy na temat mechanizmów rynkowych, przedsiębiorczości, zapobiegania wykluczeniu społecznym osób niepełnosprawnych i ich rodzin, zapobiegania bezrobociu, instytucji demokracji, praw obywatelskich, a także propagowaniu postawy obywatelskiej oraz ekonomicznej samodzielności i inicjatywy,
j) programy stypendialne,
k) programy  stażowe,
l) programy wydawnicze,
m) programy i kampanie informacyjno – promocyjne.

2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających polskie i zagraniczne organizacje pozarządowe, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych
z celem Fundacji.
4. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania  i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób  i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
5. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może realizować zadania zlecane przez organy oraz jednostki administracji publicznej.
6. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą.
7. Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez inne formy dozwolone prawem.

§ 10

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może:

 • udzielać zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie,
 • przyznawać nagrody i stypendia wspierające działalność osób prawnych oraz innych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji,
 • finansować lub współfinansować wynagrodzenia osób sprawujących opiekę, nadzór oraz usługi asystenckie nad osobami niepełnosprawnymi.

ROZDZIAŁ III

DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA I  ODPŁATNA POŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 11.

Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną w zakresie:

 1. 94.99.Z wspieranie i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej;
 2. 94.99.Z tworzenie standardów usług socjalnych dla organizacji pozarządowych;
 3. 85.59.B organizacja szkoleń w systemie pozaszkolnym;
 4. 85.59.B wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych;
 5. 78.10.Z doradztwo i pośrednictwo pracy;
 6. 94.99.Z tworzenie partnerstwa i porozumień ma rzecz rozwoju dialogu obywatelskiego;
 7. 94.99.Z podejmowanie działań na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej;
 8. 94.99.Z tworzenie partnerstwa z udziałem organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, organizacji pracodawców, związków i organizacji zawodowych, jednostek administracji publicznej i samorządów terytorialnych i publicznych służb zatrudnienia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości;
 9. 94.99.Z wspieranie aktywności zawodowej;
 10. 78.30.Z doradztwo dla kadr zarządzających w zakresie organizacji pracy, zatrudnienia pracowników z grup zagrożonych wykluczeniem i elastycznych form pracy;
 11. 94.99.Z reprezentowanie organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego i innych środowisk;
 12. 94.99.Z opiniowanie prawodawstwa na szczeblu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym;
 13. 94.44.Z współpraca z podmiotami publicznymi w kształtowaniu polityki dotyczącej organizacji pozarządowych oraz polityki społecznej;
 14. 94.99.Z doradztwo, wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami członkowskimi  oraz merytoryczne i metodyczne wspieranie ich działań;
 15. 94.99.Z organizowanie konferencji, seminariów, zwłaszcza z uczestnictwem reprezentantów administracji publicznej i innych środowisk, prowadzenie  szkoleń, publikacje;
 16. 94.99.Z współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i instytucjami;
 17. 94.99.Z promocja i organizacja samopomocy i wolontariatu;
 18. 94.99.Z nawiązywanie współpracy i wymiany z partnerami zagranicznymi;
 19. 88.99.Z prowadzenie działalności i usług socjalnych;
 20. 78.10.Z prowadzenie agencji pośrednictwa pracy, agencji doradztwa personalnego i agencji doradztwa zawodowego;
 21. 94.99.Z inne działania wynikające z aktualnych potrzeb środowiska socjalnych organizacji pozarządowych;
 22. 85.60. P Usługi wspomagające edukację
 23. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 12.

Fundacja prowadzi działalność odpłatną w zakresie:

 1. 78.10.Z prowadzenie agencji pośrednictwa pracy, agencji doradztwa personalnego, agencji poradnictwa zawodowego;
 2. 94.99.Z wykonywanie innych zadań wynikających z aktualnych potrzeb Środowiska organizacji pozarządowych;
 3. 94.99.Z podejmowanie działań na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej.
 4. 88.99.Z prowadzenie działalności usług socjalnych, w tym spółdzielni socjalnych;
 5. 87.3. Q Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
 6. 94.99.Z doradztwo i wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi;
 7. 58.11.Z wydawanie książek;
 8. 58.14.Z wydawanie czasopism pozostałych periodyków;
 9. 58.19.Z pozostała działalność wydawnicza.

ROZDZIAŁ IV

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 13

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych
  w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. Dochody osiągane z działalności gospodarczej przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji.
 4. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione podmioty.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 14

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1.500 zł (słownie: jeden  tysiąc złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, niematerialne, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
 2. Fundator wnosi dodatkowy kapitał w wysokości 1.500 zł (słownie: tysiąc złotych)
  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 15

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 16

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji osób prawnych i innych nieposiadających osobowości prawnej,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw niematerialnych,
 5. odsetek od lokat bankowych i papierów wartościowych oraz innych dochodów z operacji finansowych,
 6. wpływów z odpłatnej działalności statutowej,
 7. wpływów z tytułu prowadzenia działalności zlecanej przez organy oraz jednostki administracji publicznej,
 8. dochodów z  działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
 9. realizacji projektów lub działań finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych w formie grantów, subwencji, dotacji i innych.

§ 17

Dochody z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 18

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, oświadczenie o przyjęciu spadku składa Zarząd z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 19

Fundacji nie wolno:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem organizacji w stosunku  do jej członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich  na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
 3. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów  lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich  lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§ 20

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji
 2. Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji

§ 21

 1. Fundator może powołać Radę Fundacji, która stanowi organ stanowiący, kontrolny i opiniodawczy.
 2. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech członków i jest powoływana na czas nieoznaczony.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. Fundatorowi przysługuje prawo odwołania składu Rady Fundacji lub każdego z jej członków w każdym czasie oraz  powołania w to miejsce nowej Rady lub jej członka.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.
 6. Członkowie Rady Fundacji:

1) Nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,  we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów  lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie  w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  za rok poprzedni.

§ 22

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. nadzór nad działalnością Fundacji,
 2. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 3. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 4. zatwierdzanie wieloletnich i rocznych programów i planów działalności Fundacji,  w tym w przedmiocie podjęcia wyodrębnionej działalności gospodarczej,
 5. wydawanie decyzji i uchwał w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
 6. kontrola majątku, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji,
 7. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 8. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 9. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych  i finansowych oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
 10. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu,
 11. zmiana Statutu Fundacji,
 12. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 23

 1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.
 2. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje  i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 24

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu  lub Fundatora.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w postaci uchwał zwykłą większością głosów, o ile dalsze postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.

§ 25

 1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

§ 26

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 27

 1. Zarząd Fundacji składa się od 2 do 5 członków powoływanych przez Radę Fundacji na czteroletnią kadencje.
 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji w drodze uchwał.
 3. Fundator może zostać członkiem Zarządu i może pełnić funkcję Prezesa Zarządu  oraz może sprawować inne funkcje zarządzające przewidziane w statucie.
 4. Fundator nie może być odwołany ze sprawowanych funkcji, może natomiast z nich sam zrezygnować lub wygasają one w przypadku jego śmierci.
 5. Fundatorowi przysługuje prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie oraz powołania w to miejsce nowego Zarządu lub jego członka.
 6. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin.
 7. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:

1) rezygnacji złożonej na piśmie,
2) śmierci,
3) odwołania przez Radę lub Fundatora.

8. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 9. Członkowie Zarządu za pełnienie funkcji członka zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.

§ 28

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji.
 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
 3. Fundację na zewnątrz reprezentuje samodzielnie Prezes lub Wiceprezes.

§ 29

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 3. uchwalanie regulaminów,
 4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 5. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 6. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 7. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 8. występowanie do Rady Fundacji z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji,
 9. Sporządzanie i przedstawianie sprawozdawczości z działalności Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 30

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w postaci uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

§ 31

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.

§ 32

 1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych Fundacji składa jednoosobowo Prezes, a w czasie jego nieobecności Wiceprezes lub inny członek Zarządu upoważniony na piśmie przez prezesa lub wiceprezesa Zarządu.
 2. Rozporządzanie prawem majątkowym o wartości powyżej pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 (50 000) następuje w drodze uchwały Zarządu.

§ 33

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenia członków Zarządu, do pełnienia funkcji członka Zarządu określa Rada.

§ 34

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU, POŁĄCZENIE SIĘ Z INNĄ FUNDACJĄ I LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 35

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada większością 2/3 głosów.

§ 36

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 37

Decyzje w kwestii połączenia się z inną fundacją podejmuje Rada jednomyślnie.

§ 38

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona  lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada.

§ 39

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 40

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz innych organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego lub podmiotów ekonomii społecznej.